Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Sporządzanie deklaracji podatkowych

Aktualizacja danych w urzędach skarbowych

Sprawozdania finansowe

Bieżąca korespondencja z urzędami skarbowymi w zakresie deklaracji i rozliczeń podatkowych

Występowanie z wnioskami o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

Przygotowanie i aktualizacja planu kont i polityki rachunkowości

Pomoc w zakresie dokumentacji prowadzonej przez Klienta