Analiza danych z użyciem języka R

Wizualizacja danych

Mikro-aplikacje do analizy i wizualizacji danych

analizy i opinie podatkowe

sporządzanie dokumentacji cen transferowych

interpretacje podatkowe

reprezentacja podczas kontroli podatkowych i skarbowych

reprezentacja w sprawach egzekucji administracyjnej

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Sporządzanie deklaracji podatkowych

Aktualizacja danych w urzędach skarbowych

Sprawozdania finansowe

Bieżąca korespondencja z urzędami skarbowymi w zakresie deklaracji i rozliczeń podatkowych

Występowanie z wnioskami o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

Przygotowanie i aktualizacja planu kont i polityki rachunkowości

Pomoc w zakresie dokumentacji prowadzonej przez Klienta

Analizy i raporty finansowe

Prognozy i symulacje wielkości finansowych

Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

Inne podobne usługi    

Przygotowywanie list płac pracowników i zleceniobiorców

Prowadzenie dokumentacji kadrowej w zakresie:

dokumentacja związana z zatrudnieniem: kwestionariusze osobowe, skierowanie na wstępne badania pracownicze

dokumentacja związana z przebiegiem zatrudnienia: wystawianie zaświadczeń, wystawianie skierowań na okresowe badania pracownicze, przygotowywanie wniosków dotyczących wypłaty zasiłków,

wystawianie rocznych informacji dla osób ubezpieczonych

dokumentacja związana z zakończeniem zatrudnienia: wystawianie świadectw pracy

Sporządzanie deklaracji dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, aktualizacja danych
w ZUS, zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń

Prowadzenie bieżącej korespondencji z ZUS dotyczącej deklaracji i rozliczeń
w zakresie składek na ubezpieczenia oraz w zakresie zasiłków

Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych związanych z wypłatą wynagrodzeń dla pracowników i zleceniobiorców

Pomoc w zakresie dokumentacji prowadzonej przez Klienta